Integritetspolicy

Byggfirma Alingsås

Vår Integritetspolicy

Vi på WB Bygg värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information på vår site www.wbbygg.se. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på info [a] wbbygg.se om du har några frågor.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du fyller i något av våra formulär. Här nedanför hittar du mer information om vilka uppgifter vi samlar in och varför.

Varför behöver vi din personliga information?

– För att du ska kunna få rätt hjälp att vägledas till en kvalificerad marknadsföringsstrategi

Vi behöver information om dig för att göra detta möjligt . De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Uppgifter om ditt företag (t.ex. Org.nr, säte, webbplats samt målgrupp och tjänst/produkt etc.).

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att du delgett dina uppgifter.

– För att kunna hantera dina supportärenden

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig när du kontaktar vår support. De personuppgifter som kan komma att behandlas för vår support är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Historik

Övrig information som kan dokumenteras i samband med att du kontaktar support
Informationen behövs för att tillgodose ditt och WB Byggs berättigade intresse av att kunna hantera dina frågor och/eller eventuella klagomål på de tjänster ni beställt.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt supportärrende har avslutats.

– För att skicka nyhetsbrev

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden, och viktig information kring förändringar i branschen som påverkar samarbetets arbetsmetod per mail och post. De personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna göra det är:
Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Historik

Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och WB Byggs berättigade intresse av att kunna kontakta dig och marknadsföra våra tjänster och nyheter samt ge dig erbjudanden som kan direkt eller indirekt förbättra vårt arbete samt ditt resultat.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i ett år från din senaste interaktion med WB Bygg (t.ex. genom att du öppnar våra mail eller på annat sätt visar ett intresse för WB Byggs tjänster). Du kan alltid välja att avsluta våra utskick tidigare genom att följa instruktionerna i utskicket eller kontakta vår support.

– För att kunna fullgöra WB Byggs rättsliga förpliktelser

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen etc). De personuppgifter vi behöver är:
Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Historik

Personuppgifterna behövs enligt lag där vi har en rättslig förpliktelse.
Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från din senaste kontakt med WB Bygg..

– För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot WB Bygg

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller WB Byggs Allmänna villkor för WB Byggs tjänster. De personuppgifter vi behöver är:
Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Historik

Supportthistorik

Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (om sådan finns) eller för att tillgodose WB Byggs berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från det att misstankar om missbruk eller brott uppkommer.

– För att kunna hantera anmälningar om intrång i immateriella rättigheter

Om du gör en anmälan till oss att du misstänker att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kommer dina personuppgifter behöva behandlas för att vi ska kunna utreda frågan. De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för handläggningen av ett sådant ärende är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Organisationsnummer eller personnummer (om du har enskild firma)

Eventuella övriga personuppgifter som framgår av din anmälan

Personuppgifterna behövs för att tillgodose ditt och WB Byggs berättigade intresse av att hantera anmälan om intrång i immateriella rättigheter.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt ärende har avslutats.

– Andra personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål ovan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad är cookies och hur använder vi det?

WB Bygg använder sig av cookies, eller kakor på svenska, som är korta textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker wbbygg.se. Detta används för att förbättra din upplevelse på vår site.

Vad har du för rättigheter?

– Rätt till rättelse och registerutdrag
WB Bygg kommer att göra vad som krävs enligt lag för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar.

– Rätt att motsätta dig behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än WB Byggs intresse av att behandla dina personuppgifter har du rätt att, med hänvisning till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta WB Bygg. Om du motsätter dig behandlingen måste WB Bygg visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna.

– Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, t.ex. när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

– Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden WB Bygg utreder om du har rätt till radering.

– Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från WB Bygg att dina personuppgifter behandlas av företaget och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:
behandlingens ändamål,
de kategorier av personuppgifter som behandlas,
mottagare av personuppgifter
den tid som personuppgifterna behandlas,
information om de rättigheter som återges i denna integritetspolicy,
information om källan som personuppgifterna kommer ifrån, samt
om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Om du gör begäran elektroniskt har du även rätt att få en kopia av dina personuppgifter. WB Bygg har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter per år.

– Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format.

– Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

– Klagomål till tillsynsmyndighet

Det går bra att kontakta oss på WB Bygg med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

WB Bygg; Juridiskt namn: WB Bygg i Alingsås AB, org. nr. 559220-9216 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på info [a] wbbygg.se eller ring oss på 070-686 68 87.
Vid invändningar kring vår integritetspolicy vänligen kontakta oss, i övriga fall godkänner ni vår hantering och användning kring era personuppgifter.

Med vänliga hälsningar

WB Bygg – WB Bygg i Alingsås AB