Hur fungerar solceller?

Hur fungerar en solcell och vad finns det för fördelar med solenergi?
Vi reder ut begreppen!

Från sol till el

Solceller omvandlar solens energi till elektricitet, som sedan omvandlas till vanlig växelström med hjälp av en omformare som kallas växelriktare. Elektriciteten leds till fastighetens elcentral där den fördelas till huset. Om det produceras mer el än vad som används kan man välja att sälja överskottet eller spara det för senare användning.

Hur funkar solceller?

Solpanelerna förvandlar solens kraft
Solcellerna monteras som oftast på taket, men kan även installeras på markställning. Solcellerna omvandlar solens strålar till elektricitet i likström.

Växelriktaren omvandlar från likström till växelström
Växelriktaren är en viktig del av systemet. Den omvandlar likström från solpanelerna till växelström med en spänning på 230V – färdigt att matas ut i systemet.

Elcentralen sköter fördelningen
Strömmen leds sedan in i elcentralen – elsystemets hjärna i huset. Där fördelas strömmen ut till fastigheten.

Du har första prioritet på strömmen
Elen som du producerar med dina solceller används främst till fastighetens egen elanvändning.

Elmätaren övervakar energiförbrukningen
Om du producerar mer el än du använder kan du välja att sälja överskottet eller spara det för senare användning med hjälp av en batterilagring.

Sälj eller spara din överskottsenergi till vintern
Du har möjligheten att välja om du vill sälja överskottet från din solenergiproduktion.

Solenergi så funkar det

Ordlista Solceller

Växelriktare
Solcellsanläggningens hjärta. Omvandlar likström, som kommer från solcellerna, till växelström som vi har i vårt elnät.

Likström
Förkortas DC (direct current). Likström har en konstant strömstyrka till skillnad från växelström. Från solcellerna får vi likström, som behöver omvandlas i växelriktaren för att kunna användas i vårt elsystem.

Växelström
Växelström är den typ av ström vi har i vårt elnät i Sverige. Förkortas AC (alternating current). Växelström har, till skillnad från likström, en periodiskt varierande strömstyrka.

Infästning
Det finns en mängd olika typer av infästningssystem för solcellerna, beroende på taktyp. Här gör vi en koll och ser till att ta fram ett system som passar just ditt tak.

Verkningsgrad
Står för förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Helt enkelt hur mycket av solens strålar panelen kan ta emot och omvandla till energi

Batterilagring
Ett system för lagring av el antingen för eget bruk eller för att hjälpa elnätet vid effekttoppar.

Snö- och vindlast
En beräkning som görs som sedan ligger grund till dimensioneringen av infästningssystem och hur tätt man sätter infästningen för att klara klimatet där just dina paneler monteras.

Föranmälan
En anmälan till nätägaren om att du vill montera solpaneler där vi som installatör tillgodoser de uppgifter som är viktiga för att nätägaren ska kunna ta ett beslut om det är möjligt för dig att ansluta en produktionsanläggning mot elnätet.

Färdiganmälan
När vi är färdiga med installationen anmäler vi till nätägaren att anläggningen är färdig att tas i drift samt att den uppfyller de krav som nätägaren föreskrivit i sitt installationsmedgivande.

Installationsmedgivande
Nätägaren ger genom installationsmedgivandet sitt godkännande att montera en produktionsanläggning. Här beskriver dem de krav de har på anläggningen samt hur förutsättningarna i elnätet ser ut just där du bor.

Nätägare
Den som äger elnätet där elen ”transporteras”. Detta kan man inte välja, utan det är olika beroende på vart i landet man bor. Några nätägare är till exempel Vattenfall, Ellevio, Eon, Alingsås Energi mm

Elhandel
Den handel du gör med företaget du köper elen av, som du själv förbrukar. Elhandeln är valfri och du som kund kan välja det företag du känner mest förtroende för. 

Produktionsavtal
När du fått din produktionsanläggning installerad och klar kan du välja ett elhandelsföretag dit du säljer ditt överskott alltså den el du själv inte förbrukar. För denna el får du betalt enl de villkor du och elhandels företaget kommer överens om.
    Kontakta oss

    WB Energi
    Mejl
    info@wbenergi.se
    Tel: 0322-22 22 50